วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

โครงการสอน

วิชา การผลิตวัสดุกราฟิก (Production of Graphic Materials)

รหัสวิชา 1033301 จำนวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง

คำอธิบายรายชั่วโมง

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟิก วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟิก การประดิษฐ์ตัวอักษร การสร้างภาพ หลักการผลิต การใช้และการรักษาวัสดุกราฟิกฝึกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ์ การสร้างภาพและตัวอักษร เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนวัตถุประสงค์เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังนี้

1.บอกความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวัสดุกราฟิกได้
2.อธิบายทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟิกได้ถูกต้อง
3.อธิบายและสาธิตหลักการการออกแบบงานกราฟิกได้
4.บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตวัสดุกราฟิกได้
5.ประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยพู่กันได้อย่างคล่องแคล่ว
6.เขียนภาพการ์ตูนด้วยปากกาได้โดยไม่ต้องร่างด้วยดินสอ
7.ออกแบบตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม
8.อธิบายวีการใช้และเก็บรักษาวัสดุกราฟิกได้อย่างถูกต้องเนื้อหาเนื้อหาในวิชานี้แบ่งหัวข้อออกเป็นบทเรียนได้ดังนี้

บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุกราฟิก
บทที่2 หลักจิตวิทยากับการออกแบบงานกราฟิก
บทที่3 หลักการออกแบบงานกราฟิก
บทที่4 องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบงานกราฟิก
บทที่5 ส่วนประกอบในการออกแบบวัสดุกราฟิก
บทที่6 การออกแบบวัสดุกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่7 เทคนิคการผลิตวัสดุกราฟิก
บทที่8 การประเมินผลวัสดุกราฟิกสื่อการเรียนการสอนกระบวนการเรียนการสอนใช้สื่อประกอบดังนี้

1.การบรรยาย
2.ตัวอย่างสื่อวัสดุกราฟิก
3.การสาธิต
4.คอมพิวเตอร์
5.การฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการวัดและการประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังนี้
1.ภาคทฤษฎี 20%
1.1รายงาน 5%
1.2สอบกลางภาค 5%
1.3สอบปลายภาค 10%

2.ภาคปฏิบัติ 80%
2.1การประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยพู่กัน 15%
2.2การเขียนการ์ตูนลายเส้น 10%
2.3การเขียนภาพการ์ตูนระบายสีไม้ 10%
2.4การออกแบบตรา เครื่องหมาย 10%
2.5การออกแบบโปสเตอร์ด้วยสีไม้ 10%
2.6การออกแบบปกสมุดที่เรียน 5%
2.7การออกแบบแผ่นพับด้วยคอมพิวเตอร์ 10%
2.8การนำเสนองานกราฟิกด้วยคอม 10%

การประเมินค่าระดับคะแนนคะแนนที่นักศึกษาทำได้จะได้รับการประเมินค่าดังนี้

80-100 = A
75-79 = B+
70-74 = B
65-69 = C+
60-64 = C
55-59 = D+
50-54 = D
0-49 = E